12-05-2020 నుండి రైళ్ల రాకపోకల (సమయం, ఏఏ రోజు) వివరాలు:

వరుస సంఖ్య

ట్రైన్ నెంబర్ 

బయల్దేరే స్టేషన్ 

బయల్దేరు సమయం 

గమ్యం 

రాక సమయం 

ఎప్పుడెప్పుడు 

1

02301

Howrah

1705

New Delhi

1000

Daily

2

02302

New Delhi

1655

Howrah

0955

Daily

3

02951

Mumbai Central

1730

New Delhi

0905

Daily

4

02952

New Delhi

1655

Mumbai Central

0845

Daily

5

02957

Ahmedabad

1820

New Delhi

0800

Daily

6

02958

New Delhi

2025

Ahmedabad

1005

Daily

7

02309

Rajendranagar (T)

1920

New Delhi

0740

Daily

8

02310

New Delhi

1715

Rajendranagar (T)

0530

Daily

9

02691

Bengaluru

2030

New Delhi

0555

Daily

10

02692

New Delhi

2115

Bengaluru

0640

Daily

11

02424

New Delhi

1645

Dibrugarh

0700

Daily

12

02423

Dibrugarh

2110

New Delhi

1015

Daily

13

02442

New Delhi

1600

Bilaspur

1200

Biweekly

14

02441

Bilaspur

1440

New Delhi

1055

Biweekly

15

02823

Bhubaneswar

1000

New Delhi

1045

Daily

16

02824

New Delhi

1705

Bhubaneswar

1725

Daily

17

02425

New Delhi

2110

Jammu Tawi

0545

Daily

18

02426

Jammu Tawi

2010

New Delhi

0500

Daily

19

02434

New Delhi

1600

Chennai

2040

Biweekly

20

02433

Chennai

0635

New Delhi

1030

Biweekly

21

02454

New Delhi

1530

Ranchi

1000

Biweekly

22

02453

Ranchi

1740

New Delhi

1055

Biweekly

23

02414

New Delhi

1125

Madgaon

1250

Biweekly

24

02413

Madgaon

1030

New Delhi

1240

Biweekly

25

02438

New Delhi

1600

Secunderabad

1400

Weekly

26

02437

Secunderabad

1315

New Delhi

1040

Weekly

27

02432

New Delhi

1125

Thiruvananthapuram

0525

Triweekly

28

02431

Thiruvananthapuram

1945

New Delhi

1240

Triweekly

29

02501

Agartala

1900

New Delhi

1120

Weekly

30

02502

New Delhi

1950

Agartala